GWARANCJA
1. Na wykonane okulary udziela się gwarancji na okres 24 miesięcy od daty odbioru okularów.
2. Uszkodzenia mechaniczne (w tym m. in. : zarysowanie soczewek, pogięcie lub złamanie oprawy) nie
są objęte gwarancją.
3. Gwarancją są objęte wady fabryczne produktu np. schodząca galwanizacja z oprawy lub łuszcząca
się soczewka , przy założeniu prawidłowej pielęgnacji i użytkowania okularów.
4. Dla zmniejszenia skutków naturalnego zużycia okularów należy dokonywać ich przeglądów i
konserwacji w zakładzie optycznym.
5. W przypadku reklamacji wraz z okularami należy dostarczyć opakowanie okularów, tę gwarancję
oraz oryginalne opakowania soczewek.
6. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i naprawy w ciągu 14 dni. W przypadku gdy
zachodzi potrzeba wyprodukowania uszkodzonej części lub soczewki czas rozpatrywania może zostać
wydłużony.
7. Przy zakupie okularów progresywnych przysługuje Gwarancja Adaptacji Kupującego do konstrukcji
soczewek wieloogniskowych. Oznacza to, że w przypadku nieprzystosowania się Kupującego do
powyższej konstrukcji, w czasie nie krótszym niż 10 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty odbioru
okularów proponujemy tylko i wyłącznie wymianę na soczewki dwuogniskowe lub dwie pary soczewek
jednoogniskowych (jedna do dali i jedna bliży) – z tym samym rodzajem powłoki antyrefleksyjnej.
Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest
systematyczne noszenie okularów przez okres 30 dni.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU
Stosowanie:
okulary należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem,
dla uniknięcia deformacji oprawy oraz powstawania naprężeń w soczewkach, nie
należy zakładać/zdejmować okularów jedną ręką,
okulary należy chronić przed ekspozycją na działanie wysokich temperatur (np.
na podszybiu w samochodzie),
nie należy narażać okularów na kontakt z twardymi i szorstkimi materiałami,
w przypadku uszkodzenia okularów nie należy naprawiać ich samodzielnie,
natomiast należy zgłosić się do zakładu optycznego w celu naprawy lub wymiany
uszkodzonych części.
Czyszczenie i konserwacja:
okulary należy myć tak często, jak jest to konieczne, przeznaczonym do tego
preparatem, następnie spłukać wodą i delikatnie osuszyć,
soczewki okularowe należy czyścić preparatem przeznaczonym do ich
pielęgnacji oraz miękką ściereczką.
Przechowywanie:
W czasie nieużytkowania zaleca się przechowywać okulary w futerale.

OŚWIADCZENIE
o zgodności wyrobu medycznego z wymaganiami zasadniczymi
Oświadczam, że wykonane okulary korekcyjne, zgodnie z ustawą o wyrobach
medycznych z dnia 20.05.2010r., spełniają wymagania zasadnicze. Zgodnie z art.7
ustawy o wyrobach medycznych potwierdzam:
1. wzajemną zgodność poszczególnych elementów,
2. że wykonane czynności zgodne są z instrukcjami użytkowania,
3. że wykonane czynności podlegają kontroli i badaniom,
4. że przeprowadzona kontrola potwierdza zachowanie zaleconych parametrów w
zakresie obowiązujących tolerancji wykonania,
5. wyrób opakowano i dołączono instrukcję użytkowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Twoich danych osobowych jest wystawca niniejszej umowy (Zleceniobiorca). Twoje dane osobowe
przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na okulary lub soczewki kontaktowe, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b.
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej: RODO]. Dane osobowe
będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji niniejszej umowy oraz w okresie późniejszym w celu
realizacji Państwa uprawnień gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz do celów doradztwa przy zakupie kolejnych
wyrobów medycznych. Podmiotami przetwarzającymi Twoje dane osobowe mogą być dostawcy usług hostingowych
oprogramowania wspomagającego sprzedaż oraz producenci soczewek okularowych i kontaktowych oraz dostawcy
usług kurierskich, pocztowych i przewozowych. Posiadasz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że ich
przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do zawarcia niniejszej umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa świadczenia

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *